عضویت در کلوب مارکتینگ

برای عضویت در کلوب مارکتینگ از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

کلوب مارکتینگ با مطالعه تجربیات نهادهای مشابه و موفق در سطح جهانی، ماموریتِ حمایت از اعضای کلوب و رصد فضای پیرامون صنعت تبلیغات و بازاریابی را برای حفظ سلامت آن به عهده خواهد داشت. ضمن اینکه کلوب مارکتینگ، سعی در ارتقای فردی اعضا داشته و در رخدادهای اجتماعی مرتبط نقش پیشرو و پیشاهنگ را خواهد داشت و نهایتا اینکه کلوب وظیفه ایجاد پیوند قوی اجتماعی میان اعضا را به عهده می گیرد.
برای عضویت در کلوب مارکتینگ از طریق این فرم اقدام نمایید.

signup

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.